monday
tuesday
wednesday
thursday
friday
saturday
sunday
7.30-8.30
BJJ
7.30-8.30
BJJ
7.30-8.30
BJJ
7.30-8.30
BJJ
08:30-09:30
09.00-10.00
10.00-10.45
11:00-12:00
KICKBOKSEN Volwassen
11:00-12:00
12:00-12:45
14:00-14:45
KICKBOKSEN MINi’S 6-8J
14:15-15:00
15:00-15:45
KICKBOKSEN MINi’S 8-10J
15:15-16:00
16:00-16:45
17:00-18:00
BJJ JEUGD
17:00-18:00
BJJ JEUGD
17:00-18:00
17:30-18:30
KICKBOKSEN PUBERs
17:30-18:30
KICKBOKSEN PUBERS
17:30-18:30
18:30-19:45
Kickboksen volwassen
18:45-19:45
BOKSEN
18:30-19:30
Kickboksen volwassen
18:45-19:45
19:00-20:30
BJJ
19:00-20:30
BOKSEN
19:00-20:00
BJJ
19:00-20:30
BJJ
19:00-20:30
20:00-20:45