monday
tuesday
wednesday
thursday
friday
saturday
sunday
7.30-8.30
BBJ
7.30-8.30
BBJ
7.30-8.30
BBJ
7.30-8.30
BBJ
08:30-09:30
09.00-10.00
10.00-10.45
11:00-12:00
KICKBOKSEN VOLWASSEN
11:00 – 12:00
12:00-12:45
KICKBOKSEN VOLWASSEN
10:00 – 10:45
14:00-14:45
KICKBOKSEN MINi’S GEMENGD
12:15-13:00
15:00-15:45
KICKBOKSEN MINi’S 5-7J
15:00-15:45
16:00-16:45
KICKBOKSEN MINi’S GEMENGD
16:00-16:45
17:00-18:00
BBJ JEUGD
17:00-18:00
KICKBOKSEN PUBERS
17:00-18:00
BBJ JEUGD
17:00-18:00
17:30-18:30
KICKBOKSEN PUBERs
17:30-18:30
18:45-19:45
Kickboksen volwassen
18:45-19:45
Kickboksen volwassen
18:45-19:45
19:00-20:30
BBJ
19:00-20:30
BBJ
19:00-20:30
BBJ
19:00-20:30
20:00-20:45
Kickboksen volwassen
20:00-20:45
Kickboksen volwassen
20:00-20:45