Dojo Doorjé onderschrijft de erecode van de vechtsport:

“Vechten gebeurt alleen op de mat, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code, zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.”

HUIS- & GEDRAGSREGELS

Dojo Doorjé heeft een aantal huis- en gedragsregels opgesteld. We verwachten dat iedereen hiermee optimale gebruik kan maken van de beschikbare faciliteiten. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven.
Bij het betreden van onze gym ga je akkoord met de huisregels van Dojo Doorjé.

GEDRAGSREGELS VOOR ONZE LEDEN

We vragen iedereen nadrukkelijk om bij de trainer te melden wanneer er gezondheidsproblemen zijn! Het is van cruciaal belang dat wij weten wat er speelt en hoe te handelen, in geval van een medische uitdaging.

Er is respect voor jouw trainingsmaatje en zijn/ haar niveau.
Bij aanvang van de les dient te worden gegroet. Het groeten is een uiting van respect en verantwoordelijkheid ten opzichte van de trainer. Op de mat vervallen alle opvattingen over geloof, stand, functie of politiek en geldt slechts nog erkenning van iedere hoger gegradueerde.
Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.

Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden.
Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.
Kleding, sieraden en/of andere persoonlijke zaken mogen bij het ontbreken van kluisjes, mits opgeborgen in een eigen tas, aan de zijkant in de trainingszaal neergezet worden.

Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex zijn niet toegestaan en zullen direct leiden tot een verbod.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd, deze gedragsregels gelden ook voor social media en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem etc.
Indien je weg moet uit de les ten alle tijden eerst melden bij de trainer. Wij willen weten als er iets is, ook als iemand zich onwel voelt.

Indien men zich niet houdt aan de huisregels/ gedragsregels of afbreuk doet aan de naam van de sportschool c.q. de sfeer binnen de gym, kan de trainer besluiten om iemand weg te sturen.

GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS/VERZORGERS VAN MINDERJARIGE DEELNEMERS

Ouders/verzorgers houden zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers.

Ouders/verzorgers zijn een goede supporter en geven het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn. Wanneer u wilt bellen, kunt u dit buiten doen.

VERTROUWENSPERSOON

Voor een moreel beraad kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Liesbeth Kastelein. U kunt haar bereiken via info@dojodoorje.com.

VRAGEN,SUGGESTIES & TIPS
Heeft u vragen en/of een goed idee? Stuur uw verzoek per mail naar info@dojodoorje.com.